Algemene voorwaarden voor consumenten

Hieronder kun je de algemene voorwaarden lezen van Autobandencollectief.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Algemeen
Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4 - Offertes
Artikel 5 - Aanbiedingen
Artikel 6 - Prijzen
Artikel 7 - Afbeeldingen van velgen / banden en verdere zaken
Artikel 8 - Betaling
Artikel 9 - Verzending
Artikel 10 - Levering
Artikel 11 - Garantie en conformiteit
Artikel 12 - Handelsmerk
Artikel 13 - Handelsmerk
Artikel 14 - Aansprakelijkheidsbeperking
Artikel 15 - Overmacht
Artikel 16 - Ontbinding
Artikel 17 - Toepasselijk recht
Artikel 18 - Overige kenmerken

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: AutobandenCollectief B.V.
Handelend onder de naam: Autobandencollectief

Vestigings- & bezoekadres:
Simon Stevinstraat 1
3291 CA Strijen

Telefoonnummer: 0900-3311133 (€ 0,80 per minuut)
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 17:30 uur
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 54336201
Btw-identificatienummer: NL851263999B01

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Op alle aanbiedingen en prijzen en vermeldingen op de website van Autobandencollectief zijn de navolgende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden van toepassing.
2.2 Naast deze algemene voorwaarden kan Autobandencollectief aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
2.3 De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijden boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn met of afwijken van de voorwaarden van Autobandencollectief.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij Autobandencollectief van een orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.
3.2 Autobandencollectief heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4 - Offertes

4.1 De prijsvermeldingen van Autobandencollectief zijn geen offerte.
4.2 Offertes worden uitsluitend op speciaal verzoek afgegeven en hebben een geldigheidsduur van 2 dagen tenzij anders is aangegeven.
4.3 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 5 - Aanbiedingen

5.1 Alle op de website van Autobandencollectief vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op voorraad zijn.
5.2 Autobandencollectief behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.

Artikel 6 - Prijzen

6.1 Alle prijzen op de website van Autobandencollectief zijn inclusief 21% btw, indien je op het consumentendeel de website bezoekt.
6.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Autobandencollectief onder voorbehoud van type of drukfouten. Autobandencollectief heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is.
6.3 De producten van Autobandencollectief worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

Artikel 7 - Afbeeldingen van velgen / banden en verdere zaken

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding van een overeenkomst zijn.

Artikel 8 - Betaling

8.1 Hoofdregel is dat de levering plaats zal vinden nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden met iDEAL, Credit Card (Visa, MasterCard) of handmatige overboeking
8.2 In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 9 - Verzending

9.1 De producten worden verzonden voor risico van Autobandencollectief. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
9.2 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TPG post / DPD koeriersdienst nogmaals aangeboden en anders opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.
9.3 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar Autobandencollectief of een van de Europese distributiecentra, eventueel na opslag bij TPG post / koeriersdienst. De kosten hiervan zijn € 8,50 per pakket en zijn voor de koper zijn eigen rekening.
9.4 In geval de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde zending weigert, zal Autobandencollectief de koper een factuur sturen van de door Autobandencollectief gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten evenals mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 18% van de hoofdsom met een minimum van €50,- . Autobandencollectief is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Indien je al reeds een bedrag had voldaan, zullen de kosten met jouw betaalde bedrag verrekend worden.

Artikel 10 - Levering

10.1 Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen tien werkdagen. Mocht de levertijd de tien werkdagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht.
10.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal Autobandencollectief de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen dienen bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort te worden.
10.3 Bestelde producten zullen op een normaal adres in de Benelux afgeleverd worden.

Artikel 11 - Garantie en conformiteit

11.1 Autobandencollectief staat in voor een hoge kwaliteit van de door haar verleende diensten en voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
11.2 Autobandencollectief staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
11.3 De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten afhankelijk van het merk en type te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking met de factuur te retourneren naar Autobandencollectief of een daartoe aangewezen reparatie servicecenter. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van aan Autobandencollectief verwijtbare defecten, zullen deze gebreken kosteloos worden verholpen.
11.4 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
11.5 Een door Autobandencollectief, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
11.6 De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  • 11.6.1: Indien de koper de producten heeft verwaarloosd
  • 11.6.2: Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook reparaties vallen die niet door of namens Autobandencollectief zijn verricht
  • 11.6.3: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde montage, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen
  • 11.6.4: Bij beschadigding door inwerken van zaken als pekel en zouten, veelal voorkomend in winterse omstandigheden
  • 11.6.5: Indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden
  • 11.6.6: Indien het product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires
  • 11.6.7: Indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten door Autobandencollectief wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 13 - Handelsmerk

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Autobandencollectief afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheidsbeperking

14.1 Autobandencollectief aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
14.2 Autobandencollectief is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, niet juist gebruik of gebruik buiten de specificaties.
14.3 Verder aanvaardt Autobandencollectief geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.

Artikel 15 - Overmacht

15.1 Indien Autobandencollectief door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
15.2 Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts-situatie dit rechtvaardigt.
15.3 In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Autobandencollectief als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
15.4 Autobandencollectief zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 16 - Ontbinding

16.1 Indien de koper zijn verplichtingen jegens Autobandencollectief niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Autobandencollectief te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
16.2 In gevallen onder 1 genoemd, heeft Autobandencollectief het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in Lid 11.
16.3 Autobandencollectief is ten alle tijden bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
16.4 In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij ten alle tijden eerst Autobandencollectief schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
16.5 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
16.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Autobandencollectief verrichte prestaties, en heeft Autobandencollectief onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
16.7 Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 werkdagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag dan door Autobandencollectief wordt terugbetaald.

Artikel 17 - Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen zullen beide partijen zich wenden tot de Rechtbank te Arnhem, c.q. het kantongerecht te Nijmegen.

Artikel 18 - Overige kenmerken

18.1 Je kunt deze algemene voorwaarden ook altijd op papier aanvragen bij Autobandencollectief
18.2 Voor vragen kun je altijd contact opnemen met Autobandencollect